ทัวร์ในประเทศ

One day Trip เกาะหลีเป๊ะ

โปรแกรม One Day Trip – Koh Lipe

 ปากบารา – หลีเป๊ะ – หินงาม – จาบัง – เกาะยาง- อาดัง

 

07.15 น.  จากหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา

09.30 น.   จากท่าเรือปากบารา  สู่เกาะหลีเป๊ะ

10.45 น.   ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการังอย่างจุใจ ณ. เกาะจาบัง – ราวี พร้อมบริการอาหาร

กลางวันแบบข้าวกล่อง

13.00 น.  ท่านดำน้ำ ดูปะการังอีกครั้ง ณ. เกาะยาง , ชมหาดหินที่มีแห่งเดียวที่นี่ ณ. เกาะหินงาก่อน

เดินทางกลับนำสู่เกาะอาดัง ร่วมกันถ่ายภาพไว้เป็ยี่ยมชมเกนที่ระลึก

14.30 น.  เดินทางเข้าสู่เกาะหลีเป๊ะ  นำท่านเยี่ยมชมเกาะหลีเป๊ะ

16.00 น.  เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบาราระหว่างทางแวะเกาะไข่เพื่อถ่ายภาพ

17.00 น.  ถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ

*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

( โดยสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ )ดูทั้งหมด