ทัวร์ในประเทศ

ONE DAY TOUR หาดใหญ่ - สงขลา

วันแรก      หาดใหญ่ – เขาตังกวน – หาดสมิหลา-เกาะยอ-สวนสาธารณะ

08.30      รับคณะ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านสู่เมือง " สงขลา.. " ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของภาคใต้  ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยมาแต่สมัยโบราณ มีชุมชนโบราณและเมืองเก่าแก่ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพื้นเมือง ศิลปพื้นบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรม   พาท่านสู่ เขาตังกวน ซึ่งเป็นเนินเขาสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุตบนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลาจากยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของสงขลาแห่งหนึ่งและมีลิฟท์บริการขึ้นสู่ยอดเขา

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ นางเงือก และเกาะหนู เกาะแมวอันเป็นเสมือนสัญลักษณ์อันโดดเด่นอย่างหนึ่งของสงขลา  

เที่ยง       นำท่านรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ณ บริเวณหน้าหาดสมิหลา มีอาหารทะเลสดๆให้เลือกมากมาย

บ่าย        ต่อด้วยนำท่านสู่ เกาะยอ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบสงขลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไหล่เขาและที่ราบตามเชิงเขา ผลไม้ที่มีชื่อของเกาะยอคือ จำปาดะ และสินค้าอันมีชื่อเสียงของชาวเกาะยอคือผ้าทอพื้นเมืองและเกาะยอยังมีสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ สะพานติณสูลานนท์ ซึ่งมีความยาว 2.6 กิโลเมตร

                จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหาดใหญ่คือ บนภูเขาสูง ขึ้นไปมีพระโพธิสัตว์กวนอิม  ขนาดใหญ่ มีรูปปั้นพระสังกัจจายน์และเงกเซียนฮ่องเต้    ถัดขึ้นไปประดิษฐาน พระพุทธมงคลมหาราชองค์ใหญ่ จากจุดนั้นสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองหาดใหญ่ได้เต็มตา ขับขึ้นไปอีกไม่ไกลจะถึง “ท้าวมหาพรหม” บนยอดเขา ทั้งชาวไทย ชาวมาเลย์ และชาวสิงคโปร์ นิยมมาสักการะขอพรกันเสมอ

เย็น         ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองหาดใหญ่ นำท่านชมตลาดน้ำคลองแห มีทั้งอาหารคาวหวาน และอาหารพื้นบ้าน เช่น เต้าคั่ว ข้าวยำปักษ์ใต้ ขนมจีน ฯลฯ ส่วนขนมก็เช่น ขนมมด ขนมด้วง ขนมโค ขนมไทยแทบทุกชนิด และขนมพื้นบ้านภาคใต้ จนกระทั่งได้เวลาส่งท่านสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

                                                                      เดินทาง 2 ท่าน   ท่านละ     800  บาท

                                                                     เดินทาง 3 ท่าน  ท่านละ      600 บาท

                                                                     เดินทาง 4 ท่าน  ท่านละ     500 บาท

                                                                             เหมา รถตู้ 2,500 /10 ท่าน

(โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)ดูทั้งหมด