ทัวร์ในประเทศ

ONE DAY TOUR หาดใหญ่ - สงขลา

ONE DAY:            หาดใหญ่ – สงขลา – สวนป๋าเปรม - เขาตังกวน – แหลมสมิหลา – สวนสาธารณะหาดใหญ่ – ตลาดน้ำคลองแห

เช้า           รับคณะจากหาดใหญ่หรือจุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่าน

จากนั้นนำท่านสู่เมือง " สงขลา.. " ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของภาคใต้  ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยมาแต่สมัยโบราณ มีชุมชนโบราณและเมืองเก่าแก่ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพื้นเมือง ศิลปะพื้นบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรม นำท่านสู่ เขาตังกวน ซึ่งเป็นเนินเขาสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุตบนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลาจากยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของสงขลาแห่งหนึ่งและมีลิฟท์บริการขึ้นสู่ยอดเขา(ไม่รวมในแพ็คเกจ)

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ นางเงือก และเกาะหนู เกาะแมวอันเป็นเสมือนสัญลักษณ์อันโดดเด่นอย่างหนึ่งของสงขลา อิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณนี้

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ บริเวณหน้าหาดสมิหลา มีอาหารทะเลสดๆให้เลือกมากมาย

บ่าย         ต่อด้วยนำท่านสู่ เกาะยอ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบสงขลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไหล่เขาและที่ราบตามเชิงเขา ผลไม้ที่มีชื่อของ                        เกาะยอคือ จำปาดะ และสินค้าอันมีชื่อเสียงของชาวเกาะยอคือผ้าทอพื้นเมืองและเกาะยอยังมีสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ                       สะพานติณสูลานนท์ ซึ่งมีความยาว 2.6 กิโลเมตร

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหาดใหญ่คือ บนภูเขาสูง ขึ้นไปมีพระโพธิสัตว์กวนอิม  ขนาดใหญ่ มีรูปปั้นพระสังกัจจายน์และเงกเซียนฮ่องเต้    ถัดขึ้นไปประดิษฐาน พระพุทธมงคลมหาราชองค์ใหญ่ จากจุดนั้นสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองหาดใหญ่ได้เต็มตา ขับขึ้นไปอีกไม่ไกลจะถึง “ท้าวมหาพรหม” บนยอดเขา ทั้งชาวไทย ชาวมาเลย์ และชาวสิงคโปร์ นิยมมาสักการะขอพรกันเสมอ

เย็น          ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองหาดใหญ่ นำท่านชม ตลาดน้ำคลองแห มีทั้งอาหารคาวหวาน และอาหารพื้นบ้าน เช่น เต้าคั่ว ข้าวยำปักษ์ใต้ ขนมจีน ฯลฯ ส่วนขนมก็เช่น ขนมมด ขนมด้วง ขนมโค ขนมไทยแทบทุกชนิด และขนมพื้นบ้านภาคใต้ (เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) จนกระทั่งได้เวลาส่งท่านสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ

**********************************************************

(โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ราคาทัวร์เหมารถตู้ คันละ 2,700 บาท (สำหรับลูกค้า 10 ท่าน)

**ในกรณีไม่ไปตลาดน้ำคลองแห ลดเหลือ คันละ 2,500 บาท (สำหรับลูกค้า 10 ท่าน)

 ดูทั้งหมด