ทัวร์ในประเทศ

หลีเป๊ะ 3 วัน 2คืน

วันแรก              ปากบารา – หลีเป๊ะ
8.30  น.                  รับคณะ หน้าบริษัท จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
10.30 น.                 ถึงท่าเทียบเรือปากบารา  เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
11.00 น.                 เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ  ระหว่างทางเกาะตะรุเตา  นำท่านถ่ายภาพแห่งความ         ประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติตะรุเตราหลังจากนั้นเดินทางแวะเกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหินพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูล ไว้เป็นที่ระลึก
12.30 น.                 ถึงเกาะหลีเป๊ะ  รับประทานอาหารกลางวัน ณ..รีสอร์ทที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น.                 นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล  เดินเล่น walking Street บนเกาะหลีเป๊ะ
17.30 น.                 ชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าอันดามันใต้  ณ..Sunset Beach
18.30 น.                 บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก

 

วันที่สอง            หลีเป๊ะ- หินงาม-จาบัง-เกาะดง-หินซ้อน-หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะอาดัง
07.00 น.                 บริการอาหารเช้า  ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.                 นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น  และความประทับใจกับการดำน้ำ  ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ..เกาะดง-หินซ้อน
10.30 น.                 เดินทางต่อไปยังอ่าวไผ่-เกาะลอกวย  นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด
12.00 น.                 บริการอาหารกลางวัน  ณ..ชายหาดเกาะลอกวย
13.00 น.                 เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี  นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจากนั้น
นำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ..เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม  หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม  ณ..ร่องน้ำจาบัง
16.30 น.                 ก่อนเข้าที่พัก นำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจ และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  ณ..เกาะหลีเป๊ะ  พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.                 บริการอาหารเย็น  ณ..รีสอร์ทที่พัก

 

วันที่สาม            หลีเป๊ะ – ปากบารา – หาดใหญ่
07.00 น.                 บริการอาหารเช้า  ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น.                 เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้ 
09.00 น.                 ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
10.30 น.                 ถึงท่าเทียบเรือปากบารา 
10.45 น.                 เดินทางกลับสู่หาดใหญ่
12.30 น.                ถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ^^

หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ, ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 ดูทั้งหมด