ทัวร์ต่างประเทศ

ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

วันแรก ท่าเทียบเรือตำมะลัง   -  ลังกาวี (บริการอาหารเที่ยง/เย็น)

08.30 น.       รอรับคณะที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางด่านศุลกากร
09.30 น.       ลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย
10.30 น.       ถึงเกาะลังกาวี  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร เดินทางสู่
***ชมสุสานพระนางมัสสุรี หรือพระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งลังกาวีเจ็ดชั่วโคตรให้คณะได้ขอพรจากพระนางมัสสุรีเพื่อความเป็นสิริมงคล
12.30 น.        รับประทานอาหารเที่ยง ณ. ร้านอาหาร จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 710 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Cincang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติเงียบสงบของเกาะลังกาวีและทัศนียภาพเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอันดามันจากยอดเขาสูงรื่นรมย์ไปกับธรรมชาติสายลม และท้องทะเลสีคราม
***พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์ อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึกจาก นานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างๆได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้
***ล่องน้ำ Kilim ชมทัศนียภาพที่อุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ดูกระชังปลา เช่น ปลากระเบน ปลาเสือ ปลาเก๋า จากนั้นให้อาหารนกเหยี่ยว จนสมควรแก่เวลา 
17.00 น.       นำท่านช้อบปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิเช่น เหล้า บุหรี่ เครื่องครัว เครื่องสำอาง น้ำหอม ช็อกโกแลต เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
19.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร
20.00 น.       นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พักบนเกาะลังกาวี พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง ลังกาวี - ท่าเทียบเรือตำมะลัง (บริการอาหารเช้า)

08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก
09.00 น.      คณะเดินทางสู่ท่าเรือกัวฮ์ .เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น  พร้อมถ่ายภาพคู่กับ “ดาตารันลัง” พญา นกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก... 
12.00 น.       เดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ
13.00 น.       ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง  จากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตรานี้รวม
- ตั๋วเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสตูล – ลังกาวี – สตูล
- อาหาร 3 มื้อ ตามระบุพร้อมเครื่องดื่มบริการ
- โรงแรมที่พัก 1 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว
- บริการรถตู้ปรับอากาศบนเกาะลังกาวีและฝั่งไทย
- ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุ
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ และ 3%  หัก ณ ที่จ่าย
- อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
- ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด
- ค่าทิป  เบลล์บอย คนขับรถและไกด์
- เซอร์วิสชาร์ตช่วงเทศกาลมาเลเซียและสิงคโปร์
- หนังสือเดินทางชั่วคราว  (บอเดอร์พาส) เพิ่ม 300 บาท

เอกสารที่ต้องใช้  พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า  6 เดือน แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต (ที่มีรูป) มาที่ 074 -723 -490

หมายเหตุ       เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยทางบริษัทจะคำนึงถึงๆผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการหรือถูกปฏิเสธ การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม  ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณีเมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของบริษัทที่ได้ระบุไว้  โปรแกรมนี้ต้องจองล่วงหน้า(ติดต่อได้ที่สำนักงาน) ก่อนออกเดินทางดูทั้งหมด